SĀC AR VIENU - VINČOJIES VISU DIENU!

Mūs atbalsta

Seko mums

Info


Road pasākumi - pasākumi kas domāti visiem auto tipiem. SUV pasākumi - pasākumi kas domāti 4x4 piedziņas auto. Offroad pasākumi - pasākumi kas domāti 4x4 piedziņas auto (ar pazemināto pārnesumu vai vinču).
Quad pasākumi
- pasākumi kas domāti kvadracikliem.

Iesakām

http://www.go4speed.lv/

geocaching

Geoveikals

Atbalsti Baikāla ekspedīciju!

4x4klubs.lv

Zobsiksnas un sadales vārpstas maiņa

Zobsiksnas nomaiņa.

13. att. Uzstādāmie zobsiksnas elementi. 

1 – Sveču vadi, sveces; 2 – sānējais motora vāks; 3 – ģeneratora, stūres pastiprinātāja ķīļsiksna; 4 – kloķvārpstas skriemelis; 5 – augšējais zobsiksnas apvalks; 6 – apakšējais zobsiksnas apvalks;       7 – paplāksne; 8 – spriegošanas rullītis; 9 – spriegotājrullīša atspere; 10 – zobsiksna.

Noņemšana.

·    Atvienot masa vadu no akumulatora baterijas.

·    Noņemt sveču vadus un izgriezt sveces.

·    Pacelt automobīli un noņemt priekšējo labo riteni.

·    Noņemt motora sānējo apvalku zem labā spārna.

·    Noņemt ģeneratora, stūres pastiprinātāja ķīļsiksnu.

·    Atskrūvēt kloķvārpstas skriemeļa stiprināju skrūves. To izdara ieslēdz 5 pārnesumā un nomiedz uz bremzes pedāli, te ir nepieciešams palīgs.

·    Noņemt paplāksni un kloķvārpstas skriemeli.

·    Atskrūvēt zobsiksnas stiprinājumus apakšējam un augšējam apvalkam

 • Nostādīt 1 cilindru augšējā maiņas punktā AMP. Priekš tam ir jāpagriež kloķvārpsta līdz sakristu aizzīmes uz motora bloka un kloķvārpstas zobsiksnas riteņa.
14. att. 1 – cilindra nostādīšana AMP. 

 • Vienlaicīgi vajag sakrist aizzīmēm uz sadales vārpstas riteņa un vārstu vāka.
15. att. Aizzīmju salikšana uz sadales vārpstas un vārstu vāka. 

Ja tas tā nav, ir nepieciešams kloķvārpstu pagriezt par 3600.

 • Priekš kloķvārpstas pagriešanas, izmanto priekšējo labo riteni, ieslēdzot 5 pārnesumā un ar roku pagriež riteni. Un pēc tam ieslēdz neitrālā stāvoklī, un vēlreiz pārbauda aizzīmes, kurām ir jāsakrīt.
 • Pie atkārtotas zobsiksnas uzstādīšanas ir nepieciešams to iemarķēt. Ar flomāstera palīdzību uznest bultu, kas uzrādītu siksnas griešanās virzienu. Dzinējs griežas pa pulksteņa rādītāja virzienā.
16. att. Griešanās virziena uzstādīšana vecajai zobsiksnai. 

Uzstādīšana.

17. att. Zobsiksnas virsmas iespējamie bojājumi. 

·    Pārliecināties, ka sadales vārpsta atrodas AMP stāvoklī 1 – cilindram.

 • Uzlikt zobsiksnu attiecīgi zīmējumam. Spriegošanas pusē (1) vajadzētu būt uzliktai saspriegotai. Pie vecās zobsiksnas uzlikšanas sekot uzliktai bultai griešanās virzienam.
18. att. Zobsiksnas stāvoklis uz motora. 

 • Atbrīvot spriegotāj rullīša skrūvi tā, lai rullītis piegultos pie siksnas.
 • Pagriezt divas reizes kloķvārpstu motora griešanās virzienā un vēlreiz pārbaudīt nostādījumu.
 • Pārbaudīt zobsiksnas spriegojumu, tas notiek siksnu pagriežot par 900 garākajā vietā, ja tā nav tad spriegošanu izdara vēlreiz.
 • Pielikt augšējo un apakšējo zobsiksnas apvalku.
 • Uzlikt paplāksni atbilstoši izgriezumam uz kloķvārpstas. Nodrošināt pareizu uzlikšanu.
19. att. Paplāksnes uzstādīšana uz kloķvārpstas. 

Uzlikt kloķvārpstas skriemeli un pievilkt skrūves ar 15 Nm lielu spēku.

 • Uzlikt ķīļsiksnas.
 • Ieskrūvēt aizdedzes sveces un uzlikt sveces vadus.
 • Uzlikt apvalku zem labā spārna.
 • Uzlikt riteni un nolaist automobīli.
 • Pievienot masu pie akumulatora baterijas.

Sadales vārpstas nomaiņa.

Noņemšana.

 • Noņemt cilindru galvas vāku un blīvi.
 • Nostādīt pirmo cilindru AMP, ko panāk ar kloķvārpstas pagriešanu.
20. att. Cilindru galvas, sadales vārpstas un vārstas mehānismu izvietojums dzinējā 

1 – cilindru galvas vāks; 2 – priekšējais vāks; 3 – aizmugurējais vāks; 5 – hidro bīdītājs; 6 – sadales vārpstas gultņu vāks; 7 – sadales vārpsta; 8 – cilindru galvas skrūve; 9 – cilindru galva; 10 – cilindru galvas blīve; 11 – vārstu fiksators; 12 – augšējā vārstu glāze; 13 – vārsta atspere; 14 – apakšējā vārsta glāze; 15 – vārsts; 16 – vārsta blīvgredzens.

·    Noņemt zobsiksnu.

·    Noņemt sadalītāju un sveces vadus.

·    Atgriezt sadales vārpstas zobripu. To izdara ar speciālu atslēgu palīdzību, kur sadales vārpstas zobripa tiek noturēta pret pagriešanos un atgriež skrūvi.

21. att. Sadales vārpstas zobripas bloķēšana. 

·    Noņemt sadales vārpstas zobripu, ja nepieciešams tad nodzen ar gumijas āmuru.

·    Atgriez un noņemt priekšējo vāku ar blīvi kopā.

·    Atbrīvot šļūteņu savilcējus, no termostata korpusa.

·    Atgriez termostata korpusu un noņemt to kopā ar termostatu.

·    Pārbaudīt sadales vārpstas ass brīvkustību. Nepieciešamais lielums 0,08 – 0,16 mm. Galīgais pieļaujamais lielums 0,06 – 0,20 mm.

22. att. Sadales ass brīvkustības pārbaude. 

·    Pārbaudīt sadales vārpstas radiālo brīvkustību, ar plastiskās stieples palīdzību.

·    Pie izejošajiem datiem, ja tie ir ārpus robežām sadales vārpstai vai cilindru galvai, tad attiecīgās detaļas ir jānomaina.

·    Atskrūvēt sadales vārpstas stiprinājumus, norādītajā kārtībā un noņemt.

23. att. Sadales vārpstas stiprinājumu atskrūvēšanas secība. 

·    Vārpstas stiprinājumus aizzīmēt un nesajaukt vietām un noņemt asi kopumā.

·    Noņemt sadales vārpstu.

Uzlikšana.

·    Uznest nedaudz eļļas uz sadales vārpstas gultņiem.

·    Uzstādīt sadales vārpstu tā, ka izcilnis 1 būtu vertikāli.

24. att. Sadales vārpstas uzstādīšana. 

·    Pievilkt stiprinājuma skrūves gultņiem ar dinamisko atslēgu, norādītajā secībā. Skrūvju pievilkšana notiek 2 piegājienos:

 1. piegājiens 15 Nm.
 2. piegājiens 25 Nm.
25. att. Sadales vārpstas gultņu pievilkšanas secība. 

·    Izņemt no priekšējā vāka sadales vārpstas blīvgredzenu.

26. att. Priekšējā vāka uzstādīšana. 

·    Uzstādīt priekšējo vāku ar jaunu blīvējumu, un skrūves pievilkt ar spēku 25 Nm.

·    Noturēt sadales vārpstas zobripu pret pagriešanos ar T – veida rokturi, un skrūvi pievilkt 65 Nm lielu spēku.

·    Pārbaudīt vai 1 cilindrs atrodas augšējā maiņas punktā.

·    Uzlikt termostatu ar jaunu blīvējumu un skrūves pievilkt ar 25 Nm lielu spēku.

27. att. Termostata korpusa uzstādīšana. 

·    Pievienot šļūtenes pie termostata korpusa un savilkt tās ar savilcējiem.

·    Uzlikt un nospriegot zobsiksnu.

·    Ja nav vārstu hidrauliskos bīdītāju, pārbaudīt vārstu atstarpes.

·    Uzlikt cilindru galvas vāku ar blīvi.

·    Uzlikt sadalītāju ar sveces vadiem.

Publikācija no interneta un gudrām grāmatām.

D.Berjoza, J.Tupiņš

Pārpublicēts no autogalvuremonts.wordpress.com

Leave a Reply